Beschrijving:

De leden van de cliëntenraad van ’Dichtbij, gewoon geluk’ zijn cliënten of vertegenwoordigers van cliënten bij ‘Dichtbij, gewoon geluk’.

 De cliëntenraad bestaat uit cliënten, hun vertegenwoordigers of vrijwilligers die opkomen voor de algemene belangen van cliënten. Zij praten en denken mee over het beleid en de wijze van zorg hulpverlening.

Taak:

De Cliëntenraad heeft tot taak het bewaken en het bevorderen van de samenwerking en optimalisering van de dienst- en (zorg)hulpverlening tussen de ‘Dichtbij, gewoon geluk’, haar cliënten en vertegenwoordigers.

Doel:

De belangrijkste doelen van de cliëntenraad is het organiseren van medezeggenschap van cliënten met betrekking tot beleid en zorgverlening. Dit vindt plaats in de vorm van onderlinge samenwerking, informatieverstrekking, raadpleging en advisering. Naast de benoemde onderstaande rechten wordt tevens gewerkt conform de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg (WMCZ).

De rechten van de cliëntenraad zijn:

– Het recht op informatie ‘Dichtbij, gewoon geluk’ moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor haar taak nodig heeft.

– Het recht op overleg. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur/bestuurder over het beleid van ‘Dichtbij, gewoon geluk’.

– Het recht op adviseren. De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directeur/bestuurder adviseren.

– Het recht van het houden van enquêtes. Via het enquêterecht kan de cliëntenraad de ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid de organisatie.

– Het recht tot een bindende voordracht van een raadslid. De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van de Coöperatie en mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van een binnen de toekomstige coöperatie te benoemen Raad van Toezicht.

 1. Samenwerking met de Dichtbij organisatie

– Binnen ‘Dichtbij, gewoon geluk’ is de cliëntenraad actief om de organisatie advies te geven op een aantal belangrijke zaken die ‘Dichtbij, gewoon geluk’ en de zorgprofessionals die werkzaam zijn voor ‘Dichtbij, gewoon geluk’ aangaan en dus ook hun cliënten. ‘Dichtbij, gewoon geluk’ zal, in deze, hierover met de cliëntenraad in overleg treden.

– De Organisatie zal, waar nodig, de cliëntenraad om advies vragen over bepaalde onderwerpen aangaande beleid, de wijze van zorgverlening en de zorgwensen van cliënten en hun relaties.

– De organisatie zal de cliëntenraad volledig faciliteren bij het goed laten functioneren volgens de algemene en wettelijke richtlijnen. De leden van de cliëntenraad zullen ook deelnemen aan, voor hen relevante, workshops en trainingen. Voor goede informatievoorziening en deelname aan workshops en trainingen maakt ‘Dichtbij, gewoon geluk’ gebruik van de mogelijkheden die het lidmaatschap van het ‘Netwerk Cliëntenraden in de Zorg’ (NCZ) biedt.

– De cliëntenraad wordt actief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (WKKGZ) binnen ‘Dichtbij, gewoon geluk’ en wordt hierbij gewezen op hun verzwaard adviesrecht.

– ‘Dichtbij, Gewoon geluk’ geeft de cliëntenraad op tijd en schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn opdat de cliëntenraad goed haar werk kan doen.

– ‘Dichtbij, gewoon geluk’ geeft minimaal één maal per jaar algemene informatie over het beleid dat gevoerd is en hoe het beleid in de toekomst vormgegeven gaat worden.

– ‘Dichtbij, gewoon geluk’ betrekt de cliëntenraad bij het doorlopen van alle stappen van de kwaliteitscyclus.

– ‘Dichtbij, gewoon geluk’ betrekt de cliëntenraad bij de voorbereiding van kwaliteitsmetingen en ontwikkelplannen/verbetertrajecten, de uitvoering, de evaluatie en het vervolgtraject.

– ‘Dichtbij, gewoon geluk’ vraagt altijd advies aan de cliëntenraad over hun inzichten en voorkeuren met betrekking tot de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen.

– ‘Dichtbij, gewoon geluk’ en cliëntenraad stellen gezamenlijk de prioriteiten voor verbetering vast. In een plan van aanpak wordt ten aanzien van deze prioriteiten in ieder geval een beschrijving gegeven van de problemen, het doel, en de te ondernemen acties en activiteiten, gesteld binnen een tijdpad. De verbeteringen worden geëvalueerd en besproken met de cliëntenraad.

– De cliëntenraad kan ‘Dichtbij, gewoon geluk’ gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de zorgplan systematiek. Wijzigingen in de systematiek van het zorgplan worden altijd afgestemd met de cliëntenraad.

– ‘Dichtbij, gewoon geluk’ heeft voor de cliënten en cliëntvertegenwoordigers een profielschets die zij gebruikt voor de selectie van de leden van de cliëntenraad.

– De cliëntenraad vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor alle betrokkenen van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ tenzij persoonlijke en/of vertrouwelijke kwesties aan de orde zijn.

 1. Leden van de cliëntenraad

– Cliënten en hun vertegenwoordigers, die van een voor ‘Dichtbij, gewoon geluk’, werkzaamheden verricht, zorg ontvangt of waarvan een familielid zorg ontvangt, kunnen lid worden van de cliëntenraad.

– De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 10 leden, waarvan een de voorzittersrol, een de secretaris rol en een de rol van penningmeester vervult.

– De leden van de cliëntenraad nemen zitting voor drie jaar, welke periode maximaal twee keer verlengd kan worden.

– De cliëntenraad bestaat uit cliënten waarvan verwacht mag worden dat zij hun rol, functie en taken als raadsleden goed en naar behoren kunnen vervullen. Het bestuur ziet er op toe dat hiervoor de juiste selectie wordt gemaakt.

– De cliëntenraad regelt zelf de vorm en wijze van het verrichten van hun werkzaamheden. Hoe en waar wordt vergaderd, wie notuleert, enzovoorts.

– Indien zich voor deelname in de cliëntenraad geen cliënten of vrijwilligers aanmelden, dan zorgt ‘Dichtbij, gewoon geluk’ voor raadleden die de cliënten willen gaan vertegenwoordigen. Zij zal dit doen onder haar clientèle en directe belanghebbende.

– De cliëntenraad komt minimaal 3 maal per jaar, in een algemene cliëntenraad- vergadering bijeen.

 1. Cliëntenraad en klachtenregeling

De cliëntenraad wordt nauw betrokken en kan desgewenst betrokken worden bij klachten aangaande cliënten en opdrachtgevers van ‘Dichtbij, gewoon geluk’.  De cliëntenraad heeft een verzwaard adviesrecht m.b.t. de klachtenregeling en zal nauw betrokken blijven bij eventuele klachten en het verzorgen van duurzame oplossingen en/of ontwikkelingen.

 1. Schriftelijke vastlegging

‘Dichtbij, gewoon geluk’ stelt binnen tien dagen na vaststelling beschikbaar:

 • Het jaarverslag.
 • De beleidsnota.
 • Aanpassingen binnen de klachtenregeling.
 • Algemene zaken aangaande de cliëntenraad.
 • Rapportages gemeten cliëntervaringen en uitkomsten metingen uit landelijke kwaliteitskaders.
 • Uitkomsten van zelfevaluatie van de zorgaanbieder t.b.v. intern gebruik en gericht op kwaliteitsverbetering.
 • Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen.

De bekendmaking en beschikbaarstelling van deze stukken vindt plaats middels ter inzage legging aan de cliëntenraad of als de cliëntenraad hierom verzoekt.

Van deze bekendmaking wordt de cliëntenraad tijdig door ‘Dichtbij, gewoon geluk’ geïnformeerd.

 • De cliëntenraad rapporteert binnen tien dagen na vaststelling.
 • Notulen cliëntenraad vergaderingen.
 • Adviezen en suggesties.
 • Klachten en misstanden.
 1. Slotbepalingen
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist ‘Dichtbij, gewoon geluk, gehoord de cliëntenraad.
 • De directeur/bestuurder draagt zorg voor de bekendmaking van de cliëntenraad binnen ‘Dichtbij, gewoon geluk’.
 • De regeling cliëntenraad treedt per 19 december 2018 in werking voor de periode tot de ontwikkeling van de ‘Coöperatie Dichtbij, gewoon geluk’ is afgerond.