Dichtbij heeft in de afgelopen 19 jaar jaren 2000 gezinnen geholpen.

 • De eerste stap is het helpen van de gezinnen met vraagverduidelijking.

Onze hulpvraag aan de gezinnen is: hoe wil je gelukkig worden en hoe wil je dat bereiken? Het stellen van deze vraag naar ‘het goede leven’ alleen al werkt vaak katalyserend op de gelukservaring.

 • Dichtbij neemt de rol als onafhankelijk coach en staat naast de cliënt.

Wij staan voor: bijdragen aan een gelukkiger leven, dichtbij en naast mensen, gericht op autonome kracht van individu en gezin, realistisch over wat kan, open en eerlijk over wat wij doen en kunnen .

 • Dichtbij neemt het probleem van de klant niet over

maar helpt de klant om in het eigen tempo het eigen leven ter hand te nemen.

 • Een onbegrensd open oor voor vragen die worden gesteld. 

Het merendeel van de vragen gaan over problemen met het organiseren van een “gezond leven” voor een of meer van de gezinsleden. Het kan gaan om een eenvoudig en eenduidig probleem met een zorginstelling, de bekostiging van zorg, een logistiek of technisch probleem. Maar evenzeer om een wanhoopskreet over een kluwen aan schijnbaar onoplosbare moeilijkheden, waarbij de vraagsteller niet weet waar te beginnen.

 • Een snelle reactie op alle vragen.

Dichtbij is 7×24 uur bereikbaar en beschikbaar.

 • Een korte termijn aanpak van acute en praktische problemen.

Daarna een zoektocht met de vraagsteller naar de vragen achter de acute vraag. Hoe functioneert het systeem en hoe is het met het welbevinden van alle leden van dat systeem.

 • Het opstellen, indien gewenst, van een overzicht van de situatie nu,

samen met de vraagsteller en de andere leden van het systeem. Gevolgd door het maken van een plan voor verbetering.

 • Dichtbij adviseert de “klant” besluit

en blijft eigenaar van de problemen en regisseur in het verbetertraject.

 • Ondersteuning bij het uitvoeren van het verbeterplan.

De medewerkers van de Dichtbij fungeren als coach, zijn betrokken buitenstaanders die zich te allen tijde achter hun klanten opstellen.

 • Procesbegeleiding,

wat betekent dat er op maat en flexibel wordt gewerkt in een bepaalde richting, zonder de beperkende regels van een project waarin tijd, middelen en doel vast staan.

 • Dienstverlening zonder winstoogmerk.

Dichtbij heeft geen “targets” die gehaald moeten worden, ze verkoopt geen producten. Ze zet zich in om de doelen van haar klanten te helpen halen. We hebben in de afgelopen jaren inmiddels meer dan 6000 mensen geholpen. Mensen vinden ons puur op basis van mond op mond-reclame.

 • De focus op mogelijkheden en kansen, in plaats van op problemen en hindernissen.

Centrale vraag is steeds: wat kan worden gedaan om het gevoel van welbevinden, geluk, gezondheid te optimaliseren van alle leden binnen het systeem.

 • Dichtbij richt zich helemaal op en is solidair met de belangen van haar klanten.

Regelmatig staat Dichtbij daarmee tegenover de institutionele zorgverlening. Ze heeft ruime ervaring in het overbruggen van die tegenstelling tussen zorgvragers en aanbieders. Dat is van belang nu de politiek het persoonsgebonden budget minimaliseert en tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor haar gezondheid in de breedste zin van het woord maximaliseert.

 • Waar je in investeert dat groeit. Investeer je in problemen dan groeien de problemen, investeer je in geluk dan groeit het geluk.

Opmerking van Professor Erwin Seydel, Emeritus Hoogleraar Universiteit Twente: ‘We weten alles van problemen en we kennen allerlei methoden om ze op te lossen, maar we weten nauwelijks iets van geluk’.

 • Er is veel onvrede over de manier waarop in ons land de zorg is georganiseerd in een zogenaamde vrije markt.

Er zijn te veel perverse prikkels in die markt, waardoor burgers zorg krijgen opgedrongen waar ze geen behoefte aan hebben en tegelijkertijd niet krijgen wat ze echt nodig hebben. Dichtbij laat zien hoe je samenwerking tussen burgers en zorginstituten organiseert en begeleidt. We hebben dat met succes aangetoond onder andere door een pilot met de gemeente Almelo, innovatie met Menzis zorgkantoor, onderzoek met de Universiteit Twente en Arcon en het onderzoeksproject Ixelf in Brabant gefinancierd door het Ministerie van VWS. Allen gericht op vinden van werkbare manieren om de vraag van cliënten centraal te stellen en dit om en tussen de schotten van WMO, WLZ, Bijstand, Jeugdzorg, WW, ZVW etc. te organiseren (zie innovaties en projecten).