Aanmelding
De clienten melden zich aan bij ‘Dichtbij, gewoon geluk’ door verwijzing van huisartsen, kinderartsen, fisiotherpeuten, logopedisten, maatschappelijk werk, GGD, Jeugdzorg, wijkcoaches, scholen, Zorgverzekeraars, politie en op basis van informatie die de zorgvragers uit hun netwerk hebben gekregen.
De aanmeldingen zijn in het merendeel middels telefoon of E-mail. In het (telefonisch)contact wordt kort ingegaan op de vraag en situatie. Dan wordt een afspraak gemaakt bij de zorgvrager thuis waarbij het verzoek dat bij het gesprek aanwezig zijn die te maken hebben met het probleem dat is geschetst, tenzij dit niet mogelijk is. Er wordt afgesproken wie van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ op bezoek komt. De afspraak vindt plaats binnen twee weken.

Eerste gesprek
In het eerste gesprek wordt kennis gemaakt en uitgelegd wie wie is. Vervolgens wordt door de zorgvrager vertelt wat er aan de hand is, welke vragen men heeft en welke oplossingen zij willen zien.
Vervolgens licht de vertegenwoordiger van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ toe welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan de vragen en oplossingen van de zorgvrager. Daarbij wordt toegelicht dat ‘Dichtbij, gewoon geluk’ vooral is gericht op oplossingen van het aangegeven probleem door het herstellen van het welzijn, het recht op een fatsoenlijk leven en het gewone alledaagse geluk.
Wanneer de informatie duidelijk is nodigen wij de zorgvrager uit nog eens na te denken over het gesprek. In de loop van een week contact op te nemen om al of niet verder te praten over een vervolg.

Het vervolg
In dit gesprek wordt nader ingegaan op de situatie van de zorgvrager. Daarbij komt aan de orde welke acties hij/zij reeds heeft ondernomen, of er een indicatie is gesteld door een wijkcoach m.b.t. Jeugdzorg of WMO danwel de Zorgverzekeraar of CIZ voor de WLZ.
Vanuit deze indicaties wordt verder gesproken en een plan van aanpak opgesteld.
Is er geen indicatie dan helpen wij de zorgvrager deze op te stellen en aan te vragen. Wij helpen bij het verdere proces.
Wanneer er een indicatie aanwezig is of een andere vormen van toewijzing brengen wij samen met de zorgvrager en zijn/haar directe sociale omgeving de situatie in kaart aan de hand van verschillende leefgebieden. Daarbij wordt een tienpuntsschaal gehanteerd (deze is later te gebruiken bij evaluaties over het verloop van het proces en de resultaten).

De netwerken van de zorgvrager
Vervolgens brengen we het sociale netwerk in kaart waarbij wordt vastgesteld welke rol deze direct en indirect spelen bij de situatie van de zorgvrager. Daarbij wordt ook vastgesteld welke actieve rol zij kunnen spelen bij het verbeteren van de situatie.

Samenstellen van een plan van aanpak
Aan de hand van de gegevens wordt een plan van aanpak vastgesteld en vastgelegd in een zorgbeschrijving(en) (zie de bijlagen).

Profiel van de zorgverlener/begeleider
Aan de hand van het zorgplan, de sociale en culturele omgeving van de zorgvrager en de wensen van de zorgvrager en zijn/haar omgeving wordt een profiel opgesteld van een verzorger/begeleider die past in de situatie.
Los van de noodzakelijke kennis en ervaring vraagt een match met een gezin in een achterstandswijk andere opties dan met een gezin in een middle class wijk of in een gezin met een migranten achtergrond.
Ook vraagt het een ander match op het platteland in een gezin van een melkveehouder met een kind met een beperking of ziekte. B.v. een vrouw van een melkveehouder die zelf die problemen heeft gekend weet beter hoe hier te helpen dan een in de stad opgegroeide verzorgster of maatschappelijk werkster.
Met de zorgverlener/begeleider wordt een zorgovereenkomst opgesteld die past bij het opgesteld zorgplan.

Het cliëntenbestand van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ is zeer divers van stad en platteland en alle maatschappelijke groeperingen. Dat vraagt om een breed in te zetten personeelsbestand. Dat is, gezien de kleine omvang voor ‘Dichtbij, gewoon geluk’ niet mogelijk.
Daarom hebben we in overleg met de freelancers en cliënten afgesproken dat we werken met een breed bestand aan freelancers en ZZP-ers waaruit een passende keuze kan worden gemaakt.
Met de zorgvrager en de passende ZZP-er wordt een overeenkomst van opdracht opgesteld. ‘Dichtbij’ gewoon geluk’ blijft verantwoordelijk voor de voortgang en de resultaten die moeten worden geboekt.

Volgen van het proces en evaluaties
‘Dichtbij, gewoon geluk’ blijft het proces volgen en is betrokken bij de evaluaties. Evaluaties die bij het begin van het proces worden opgesteld aan de hand van de afspraken die met de zorgvrager en zijn omgeving gemaakt.
Wanneer blijkt dat het proces niet verloopt zoals afgesproken wordt in overleg met de zorgvrager vervanging geregeld. Ook bij (langdurige) ziekte wordt voor vervanging zorg gedragen.
Voortgangsgesprekken vinden plaats bij de zorgvrager en worden vastgelegd in een verslag en opgeborgen in de zorgmap.

Een maal per maand vindt er voortgangsoverleg plaats bij ‘Dichtbij, gewoon geluk’. Daarbij zijn vier vaste krachten aanwezig. Daarbij worden met toerbeurt 2 ZZP-ers uitgenodigd die vanuit hun situatie deelnemen aan het overleg. In dit overleg worden geen inhoudelijke casussen besproken tenzij er zich problemen voordoen. In zo’n situatie wordt de zorgvrager bij het gesprek uitgenodigd dan wel dat het gesprek bij de zorgvrager thuis wordt gevoerd.
Deze overleggen worden vastgelegd in een verslag.