Het gaat om gezinnen met een gehandicapt/ziek kind, multiprobleemgezinnen, jong volwassenen, volwassenen met een beperking, zieken en ouderen.

Het welzijn en geluk in de eigen leefsituatie zijn het uitgangspunt, niet alleen van de zorgvrager maar ook van het leefsysteem waarin hij/zij leeft. Het voeren van de eigen regie over wat er in en om de leefsituatie plaatsvindt is de basis van de zorg en begeleiding.

De zorgvrager is de echte deskundige in de eigen leefsituatie.

Dichtbij, adviseert, de zorgvrager beslist.

Dichtbij is solidair met de cliënt ook al richt zich dat tegen de overheid en/of zorgorganisaties.

Dichtbij is 7 x 24 uur beschikbaar voor ondersteuning en vragen. Ook nadat het zorgbudget of andere vormen van financiering zijn opgehouden of niet tot stand komen.

Projecten en onderzoek op de effectiviteit van de werkmethode van Dichtbij hebben aangetoond dat de gerichtheid op het levensgeluk in de eigen omgeving het geluk bevorderd van de cliënt en van zijn/haar sociale omgeving.

Het vermindert de uitgaven van WLZ-gelden, WMO-gelden, ziektekosten en sociale voorzieningen.