Aanleiding
‘Dichtbij, gewoon geluk’ geeft bij het inzetten van medeverwerkers de hoogste prioriteit aan ervaring, levenswijsheid, moraliteit en het passend zijn binnen de leefwijze en cultuur van het gezin. De ervaring heeft geleerd dat dat in de praktijk tot betere resultaten leidt dan uitgebreide theoretische kennis, diploma’s en getuigschriften.
Dichtbij, gewoon geluk’ heeft in de afgelopen 15 jaar een hoge standaard gehanteerd en heeft ‘verantwoorde’ hulp van een hoog niveau verzorgd die de toets der kritiek kan doorstaan van doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige, ouder en gezin’.
Helaas botst dat met de huidige eisen van de Jeugdwet en het ‘Kwaliteitskader Jeugd’ die hoge eisen stellen aan de opleiding en trainingen van de in te zetten mensen bij problemen in gezinnen. Vele van de mensen waarmee wij samenwerken kunnen niet voldoen aan de SKJ-eisen omdat hun MBO/HBO-diploma ouder is dan vijf jaar en de vele trainingen die zij later hebben gevolgd zijn de tijdslimiet gepasseerd.
Om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld heeft ‘Dichtbij, gewoon geluk’ een begeleidingsgroep samengesteld die de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van de mensen waarmee wij samenwerken controleert en begeleidt en alles in het werk stelt om aan de huidige en toekomstige eisen te voldoen.

Taak
Het begeleidingsteam houdt toezicht op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening en op de moraliteit van het handelen van de uitvoerende medeverwerkers die worden ingezet bij een zorgovereenkomst die wordt aangegaan met een zorgvrager.
Het begeleidingsteam geeft de organisatie gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. alle zaken die betrekking hebben op de kwaliteit van de hulp en dienstverlening.

Hoe wordt de taak uitgevoerd?
• Het begeleidingsteam is betrokken bij het werven van uitvoerende medeverwerkers en heeft daarin een doorslaggevende stem.
• Het begeleidingsteam heeft recht op inzage van de werkverslagen na toestemming daarover van de zorgvrager.
• Het begeleidingsteam heeft recht op inzage van de evaluaties die op vastgestelde momenten met de zorgvragers worden afgenomen.
• Het begeleidingsteam heeft de ruimte om naar aanleiding van de evaluaties een gesprek aan te gaan met een uitvoerende medeververwerker.
• Het begeleidingsteam kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over het functioneren van uitvoerende medeverwerkers en kan daarbij een trainings- en/of scholingsadvies uitbrengen.
• Het begeleidingsteam is gehouden aan de privacyregeling van ‘Dichtbij, gewoon geluk’.
• Het begeleidingsteam komt minimaal zes maal per jaar bijeen aan de hand van vaste agendapunten die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg en begeleiding. De leiding van de organisatie draagt er zorg voor dat de leden van het begeleidingsteam de relevantie informatie krijgt toegestuurd die belangrijk is voor de uitvoering van haar taakstelling.
• Het begeleidingsteam brengt jaarlijks verslag uit aan de leden van de organisatie en geeft aanbevelingen voor het behouden en/of verbeteren van de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening.

Wie hebben zitting in het begeleidingsteam?
• Een ervaren en praktisch werkende psychologe/pedagoge die werkzaam is in de Jeugdzorg.
• Een leidinggevende functionaris van een GGZ-instelling.
• Een medewerker van het Sociaal Domein van een van de Gemeenten of van Zorgverzekeraar Menzis.
• Een door de Cliëntenraad voorgedragen persoon die een SKJ-erkenning of andere relevante erkenning bezit.

De leden van het begeleidingsteam zijn niet in loondienst van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ maar worden voor hun werkzaamheden betaald op basis van declaratie tegen gebruikelijke tarief.
De benoeming in het begeleidingsteam wordt gedaan door de leden van de organisatie ‘Dichtbij, gewoon geluk’ en geldt voor twee jaar. De zittingstermijn is maximaal twee perioden.