‘Dichtbij, gewoon geluk’ (eerder ‘Neffe Advies en ‘Stichting Verzorgd’) laat zich bij haar beleid en uitvoering van de zorg/begeleiding leiden door de principes en de aanwijzingen van de Governancecode Zorg. Omdat ‘Dichtbij, gewoon geluk’ een kleine organisatie is is het onmogelijk om een organisatie in te vullen zoals in de Governancecode is aangegeven. Wij laten ons leiden door de inhoud van pagina 23, ‘Toepassing in specifieke situaties, B. Kleine organisaties’.

 

Doelstelling

‘Dichtbij, gewoon geluk’ ondersteunt en begeleidt individuen en gezinnen die door ziekte, handicap of sociale omstandigheden maatschappelijk in de knel komen, geen greep hebben op hun leefomstandigheden en geïsoleerd raken van de samenleving. Bij de ondersteuning en begeleiding zijn niet alleen de ziekte en/of handicap, het welzijn en het geluk van de zorgvrager in beeld maar ook het leefsysteem waarin hij/zij leeft. Het voeren van de eigen regie over wat er in en om de leefsituatie plaatsvindt is de basis van het handelen van ‘Dichtbij, gewoon geluk’.

 

Uitgangspunten

‘Dichtbij, gewoon geluk’ hanteert bij haar beleid en werkmethoden de volgende uitgangspunten:

 • De zorgvrager, cliënt, is een autonoom persoon, leeft binnen het sociaal systeem van zijn/haar naaste omgeving, is en blijft eigenaar van het aangedragen probleem en blijft eigenaar van de oplossing daarvan.
 • Wanneer ‘Dichtbij, gewoon geluk’ wordt gevraagd om hulp of ondersteuning te bieden bij het oplossen van het aangedragen probleem, dan sluit zij zich aan bij het sociale systeem van de zorgvrager en is loyaal aan de zorgvrager en het sociale systeem van hem/haar.
 • De hulp/begeleiding die ‘Dichtbij, gewoon geluk’ biedt zal zij laten aansluiten op de belevingswereld van de zorgvrager waarbij niet het probleem uitgangspunt is maar de grondoorzaak van het probleem en daarbij werken aan het herstel van het ontbreken van geluk en welzijn veroorzaakt door de probleembeleving. De behandeling van fysieke en/of psychische problemen en de behandeling van lichamelijke en verstandelijke handicaps vormen mede de basis van de aanpak. Daarbij wordt nauw samengewerkt met specialistische behandelaars.
 • De hulpverlener die ‘Dichtbij, gewoon geluk’ inzet moet passen binnen het sociale systeem van de zorgvrager en de bereidheid en de vaardigheid hebben om aansluiting te maken bij de belevingswereld van de zorgvrager, de kennis en vaardigheden van de zorgvrager en zijn/haar omgeving effectief inzetten en stimuleert om de problemen zelf op te pakken. Daarbij is het door Gemeente toegewezen budget voor Jeugdzorg/WMO en/of Zorgverzekering of WLZ-budget eigendom van de zorgvrager. Hij/zij bepaalt hoe het budget wordt ingezet rekening houdend met de daarvoor bestaande regelgeving.
 • Van de hulpverlener wordt verwacht dat hij/zij zich schikt in de tijden dat hulp/begeleiding het meest effectief is voor de zorgvrager en zijn/haar omgeving. In de praktijk betekent het dat hij/zij de bereidheid moet hebben om buiten kantoortijden en in het weekend te werken wanneer dat nodig is voor het effectief aanpakken van de vraagstukken van de zorgvrager.
 • De kwaliteiten van de zorgverleners/begeleiders die werken vanuit ‘Dichtbij, gewoon geluk’ liggen vooral op de terrein van levenservaring, invoelingsvermogen, betrokkenheid, respect, nuchterheid, creativiteit, doortastendheid, bescheidenheid en is in staat om, met distantie, een liefdevolle relatie aan te gaan met de zorgvrager en zijn/haar omgeving. Hoogwaardige kennis en diploma’s zijn daaraan ondergeschikt.
 • De hulpverlener is loyaal met de zorgvrager en zijn/haar leefsysteem en ondersteunt hen al richt zich dat tegen de overheid en/of zorgorganisaties.
 • ‘Dichtbij, gewoon geluk’ gaat ervan uit dat problemen van mensen zich manifesteren in de leefomgeving. Dáár zijn ook de oplossingen te vinden. Daarom gaat ‘Dichtbij’ gewoon geluk’ altijd naar de zorgvrager en zijn/haar omgeving. ‘Dichtbij, gewoon geluk’, heeft geen kantoor(gebouw).
 • De verslaglegging en dossiervorming zijn eigendom van de zorgvrager en zijn/haar omgeving. Daarom liggen de verslagen en het dossier altijd bij de zorgvrager. Zijn/haar instemming is nodig wanneer verslagen en/of het dossier, of delen ervan, gedeeld moeten worden met derden.
 • De kwaliteit en de resultaten van de dienstverlening van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ worden vastgesteld door de zorgvrager en zijn/haar omgeving. Dat gebeurt aan de hand van regelmatige gesprekken en jaarlijks aan de hand van een evaluatiesysteem. De resultaten zijn eigendom van de zorgvrager en zijn omgeving. Dezen bepalen met wie het wordt gedeeld. Daarbij is de afspraak dat de resultaten van de evaluaties vertrouwelijk bij ‘Dichtbij’ gewoon geluk’ worden geregistreerd ten behoeven van verbetering van de dienstverlening en de expertiseontwikkeling.
 • Bij deze werkvormen worden veilige digitale vormen ontwikkeld voor informatie, registratie en gesloten contactenkringen.
 • Wanneer de zorg/begeleiding is beëindigd kan de zorgvrager gebruik blijven maken van de diensten van ‘Dichtbij, gewoon geluk’. Daarvoor wordt geen declaratie ingediend. Hij/zij kan deel blijven uitmaken van de cliëntengroep van de organisatie.

 

Werkterreinen en gebieden

‘Dichtbij, gewoon geluk’ is werkzaam op de volgende terreinen en gebieden:

 • Jeugdzorg en WMO
 • Zorgverzekeringswet
 • Wet langdurige Zorg
 • Onafhankelijke Cliëntondersteuning Menzis
 • Rest van Overijssel
 • Drenthe
 • Brabant

 

Bestuursvorm

‘Dichtbij, gewoon geluk’ is een ‘platte’ organisatie waarbij alle deelnemende partijen (cliënten en hun omgeving, mensen waarmee wij samenwerken (o.a. ZZP-ers), organisaties waarmee wordt samengewerkt en adviseurs), gelijkwaardig deelnemer zijn bij de beleidsontwikkeling en controle daarop.

De voortdurende veranderingen in beleid, registratie en controle van de Overheid en Zorgverzekeraars m.b.t. de zorg en de zorgaanbieders, dwingen om een bestuursvorm die daaraan tegemoet komt. ‘Dichtbij, gewoon geluk’ heeft haar organisatie zodanig aangepast dat die tegemoet komt aan de overheidseisen maar die tevens garanties biedt dat de juridisch eigenaar, medewerkers en cliënten op een gelijkwaardige, open en democratische wijze met elkaar kunnen blijven functioneren.

De bestuursvorm en de daarbij behorende regelingen zijn vastgelegd in een notariële akte.