Bij aanvang van de dienstverlening wordt een zorgleveringsovereenkomst afgesloten. Deze zorgovereenkomst kan gebaseerd zijn op een indicatiebesluit afgegeven door de Gemeente en/of Zorgverzekering of door het CIZ voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). ‘Dichtbij, gewoon geluk’ zal deze met u bespreken en waar nodig toelichting geven. Tevens wordt met u een zorg-/begeleidingsplan opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de zorg- en dienstverlening die met u worden overeengekomen op basis van uw zorgbehoefte.

Arbeidsomstandigheden
De begeleider die bij u thuis komt om u te ondersteunen bij de zorg van uw gezondheid, huishouden en gezin moet veilig kunnen werken. Daartoe dienen zij te beschikken over voldoende en veilig materiaal. Dit is conform de Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet). Samen met u wordt besproken over goede werkomstandigheden zodat verantwoord kan worden gewerkt (psychisch en fysiek). Aan de hand van een Arbo-checklist wordt aandacht geschonken aan de werkomgeving, de werkmaterialen en de werkmethoden. Als blijkt dat er nog punten zijn die niet voldoen aan de wettelijke eisen, zal ‘Dichtbij, gewoon geluk’ samen met u bekijken op welke manier wel voldaan kan worden aan de wettelijke bepalingen.

Ongewenst gedrag
Helaas komt seksuele intimidatie, agressie en geweld in de werksituatie soms voor. Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn dubbelzinnige opmerkingen of gedrag of onnodig aanraken. Voorbeelden van agressie en geweld zijn schelden, beledigen, opzij- of wegduwen. De begeleider die het betreft, bepaalt zelf of gedrag aanvaardbaar is of niet. Dit betekent dat hetzelfde gedrag voor de ene persoon aanvaardbaar is en voor de andere persoon niet.                                                       Incidenten worden altijd gemeld aan ‘Dichtbij, gewoon geluk, en voor zover noodzakelijk, wordt contact opgenomen met de ‘vertrouwensfunctionaris’. Bij ernstige en ingrijpende incidenten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Het is de verantwoordelijkheid van elke hulpverlener om melding te maken wanneer hij huislijk geweld en/of kindermishandeling ziet of vermoedt.
Voor de aanpak daarvan is binnen ‘Dichtbij, gewoon geluk’ een stappenplan en een meldcode.

Privacy                                                                                                                                               
Zie Privacyreglement ‘Dichtbij, gewoon geluk’ (AVG)

Verwerking van gegevens binnen ‘Dichtbij, gewoon geluk’
Binnen onze organisatie wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. De hoofddoelstelling van elke verwerking van uw gegevens is het bieden van goede zorgverlening. Deze verwerkingen vinden plaats voor verschillende doeleinden.
De administratie gebruikt andere gegevens voor het voeren van de cliëntenadministratie dan de hulpverleners die gegevens nodig hebben om u zo goed mogelijk de gevraagde zorg te kunnen verlenen.

Uitgangspunten:

  • er worden niet méér gegevens vastgelegd dan noodzakelijk
  • de toegang van de begeleiders tot uw persoonsgegevens is beperkt.

Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het Privacyreglement van ‘Dichtbij, gewoon geluk’.
Wenst u het Privacyreglement te ontvangen of heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via jvg@dichtbijgewoongeluk.nl

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. De zorgmap ligt bij u thuis, die kunt u dus altijd inzien. Tevens kunt u een verzoek doen om uw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te vernietigen. Wanneer u uw persoonsgegevens wilt corrigeren, wijzigen of vernietigen kunt u zich wenden tot jvg@dichtbijgewoongeluk.nl.

Informatieverstrekking aan derden
In bepaalde gevallen zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan andere instanties om de zorgverlening mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. Dat zal altijd in overleg met u gebeuren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Alle gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening worden vastgelegd in een zorgmap.

Gegevensbescherming
Een commissie van drie leden houdt binnen ‘Dichtbij, gewoon geluk’ toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Zorgmap/dossier
Het zorg/begeleidingsplan wordt opgeborgen in de zorgmap. Daarnaast maakt de begeleider een verslag op hoofdzaken en afspraken van de dienstverlening. Ook dit wordt bewaard in de zorgmap. De zorgmap ligt bij u thuis en is uw eigendom. Na afloop van de dienstverlening worden, in overleg met u, de essentiële gegevens uit de zorgmap gekopieerd en opgeborgen bij ‘Dichtbij, gewoon geluk’ conform de AVG. Wij bewaren deze gegevens in beginsel 5 jaar.

Eigen bijdrage
Als u gebruik maakt van verpleging, verzorging wordt dit betaald vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) en valt dit onder het basispakket van uw zorgverzekering. Hierop is geen eigen risico van toepassing en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Maakt u gebruik van de Jeugdwet en/of WMO-faciliteiten dan wordt dit gefinancierd door uw Gemeente. Voor een deel van deze voorzieningen wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Wanneer u gebruik maakt van de Wet Langdurige Zorg wordt door het UWV u een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Schade
Onze medewerkers zijn verzekerd voor schade die zij tijdens hun werkzaamheden veroorzaken. De schade dient u binnen twee dagen op te geven bij ‘Dichtbij, gewoon geluk’. Er geldt voor de cliënt een eigen risico van € 55,00 per schadegeval.

Cliëntenraad
‘Dichtbij, gewoon geluk’ beschikt over een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad volgen de ontwikkelingen van ‘Dichtbij, gewoon geluk’ op de voet. Ze adviseren de organisatie en kunnen u helpen bij vragen. Wilt u een vraag stellen of wilt u informatie delen met de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar: clientenraad@dichtbijgewoongeluk.nl.