Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Huiselijk geweld

(Dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.

Belangrijk: de combinatie kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling.

Vormen van huiselijk geweld

 • Lichamelijk geweld: slaan, schoppen, door elkaar schudden
 • Psychische mishandeling: vernederen, schelden
 • Verwaarlozing
 • Seksueel misbruik: verkrachting binnen relatie en seksuele kindermishandeling
 • Schending van rechten: bijvoorbeeld beperking van bewegingsmogelijkheden
 • Financiële uitbuiting
 • Belaging: stalking
 • Eergerelateerd geweld: geestelijk of lichamelijk geweld in reactie op een (dreiging van) schending van de (familie)eer en huwelijksdwang
 • Kinderen als getuigen: blootstelling aan partnergeweld
 • Kindermishandeling
 • Ouderenmishandeling: vaak een gevolg van overbelaste mantelzorg c.q. ontspoorde zorg
 • Oudermishandeling: een (pleeg)kind mishandelt de (pleeg)ouder

Vormen van kindermishandeling

Iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of

psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.

De definitie omvat verschillende vormen van kindermishandeling. Het gaat daarbij meestal om een combinatie van onderstaande vormen:

 • Geweld: lichamelijk, emotioneel
 • Verwaarlozing: prenataal, lichamelijk, emotioneel, onthouden van onderwijs en pedagogische verwaarlozing
 • Seksueel misbruik: bijvoorbeeld seksueel getinte handelingen die onder dwang plaatsvinden
 • Getuige zijn van Huiselijk Geweld
 • Münchhausen by Proxy/Pediatric Condition Falsification
 • Exploitatie: kinderarbeid, prostitutie, pornografie
 • Schending van recht op zelfbeschikking: vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, gedwongen uithuwelijken, indoctrinatie

Ongeboren baby’s kunnen ook slachtoffer zijn van kindermishandeling.

Onder ‘ouders’ vallen ook stiefouders, adoptiefouders, pleegouders of partner van een van de

ouders. ‘Anderen in soortgelijke positie’ zijn mensen van wie het kind ook afhankelijk is voor aandacht, bescherming en verzorging. Bijvoorbeeld buren, vrienden of kennissen, broer of zus, de leerkracht of oppas.